piątek, 25 kwietnia 2014

Slow Fashion

   SLOW - to trend, dotyczący nie tylko mody czy kuchni, ale w całej socjologii. Jesteśmy zmęczeni szalonym tempem życia, nie ma czasu dla rodziny, na hobby, nawet na myślenie. Dlatego w sposób naturalny przestawiamy się ostatnio z opcji "fast" na "slow". To naprawdę pozytywne zjawisko. Co to właściwie znaczy slow life, slow food, slow fashion? To oznacza, że wszystko co robimy, podlega obróbce naszego myślenia, charakteryzuje się ciekawą koncepcją i kreatywnością. "Wolna kuchnia" to nic innego jak protest przeciwko fast foodom. Gotuj sam, kolorowo, użyj całego bogactwa smaku i natury, podczas przyrządzania potraw rozmawiaj z przyjaciółmi, udekoruj talerz tym, co stworzyłeś w sposób niepowtarzalny, miej czas sam dla siebie...
   Slow Fashion to filozofia dotycząca mody, budowania wizerunku, komponowania garderoby, to  zamawianie ubrań na miarę. Całkowicie przemyślane zarządzanie własnym wizerunkiem, tworzenia własnoręcznie zrobionych rzeczy DIY/ Do It Yourself, Hand Made/. To szeroki, nowy obszar działań człowieka wrażliwego na modę.

   Slow Fashion to także przemyślane zakupy zgodne z filozofią, że jakość i projekt są najważniejsze, a zarządzanie własną garderobą może przypominać wręcz inwentaryzację.
Slow to filozofia bardzo mi bliska. Zawsze, kiedy mam czas na myślenie, powstaje coś naprawdę fajnego pod warunkiem, że myślenie połączę z działaniem:)
Muszę wspomnieć o fakcie łączenia ekologii z ideą Slow Fashion. W sposób naturalny te dwa koncepty łączą się ze sobą, bo człowiek działający w trybie "slow" to człowiek, który kocha naturę, ekologię a intuicja podpowiada mu, że recykling i reusing wpływa na jakość życia.

Jak spojrzeć na Slow Fashion z męskiego punktu widzenia?
1. Na spokojnie zrób przegląd szafy, w sposób mądry pozbądź się rzeczy, których nie nosisz, nie potrzebujesz, są na ciebie za małe, nie pasują ci kolorystycznie, mają sztuczny skład.
2. Zaplanuj nowe zakupy, jeżeli możesz ze stylistą. Dlaczego?
Profesjonalista dobierze kolory, wyszuka rzeczy modne, znajdzie dobrą jakość.
Wydasz pieniądze, ale zyskasz wiedzę o sobie, wiedzę "na swoją miarę". Traktuj to jako szkolenie: Twój wizerunek może zyskać nowy wymiar.
3. Pomyśl o zamówieniu rzeczy na miarę. Wiele firm posiada taki program a jego wielkim plusem jest fakt, że sam decydujesz o poszczególnych elementach rzeczy, którą nabywasz. Koszule, garnitury, buty, kapelusze- to wszystko możesz mieć, nie tylko w swoim własnym designie, ale opatrzone np. Twoimi inicjałami. Personalizowanie wyrobów to częsty zabieg proponowany przy programach" Made To Measure."
4. Twój styl zależy tylko od ciebie. Zastanów się, czy bliższy jest ci formal czy casual i zgodnie z sobą  komponuj swoją garderobę.


 5. Jeżeli masz wolny czas i wolną głowę, weź marynarkę lub t-shirt, wydrukuj i wytnij szablon z komputera, najlepiej z jakimś hasłem, które jest ci bliskie i sprayem zrób własny nadruk. Załóż ciuszek na imprezę - efekt gwarantowany.

Biała, pięknie wyprasowana koszula z elegancką muchą czy doskonale skrojonym garniturem, to dla mnie właśnie Slow Fashion. To komunikat, że właściciel tego wizerunku ma czas, aby pomyśleć o sobie, ma czas planować i projektować swój image. Slow to w dzisiejszych czasach niewyobrażalny dla wielu osób komfort.
Albo wybór...po prostu.

 W Polsce odbyła się pierwsza edycja Targów Slow Fashion w Warszawie, w historycznym DT Braci Jabłkowskich.
Cieszę się, że idea przyjęła konkretny wymiar.
Cieszę się, że w Polsce.
 Znajdziesz tam rzeczy, często wykonane własnoręcznie przez projektantów albo oryginalnie zaprojektowane, bo nie liczyła się produkcja i ekonomia, ale sam proces i radość tworzenia.


Jeszcze stylistki, które pomogą w budowaniu wizerunku na Twoją miarę. Polecam.
www.stylistkalodz.com
www.personalstylist.pl

Beata Rajczak
SLOW - a trend not only referring to fashion or food, but also the whole sociology. We are tired of the crazy pace of life, there is no time for family, hobbies, even thinking. So naturally we have recently switched from the "fast" to "slow" option. It's a really positive phenomenon. What do actually slow life, slow food or slow fashion mean? It means that everything we do, is processed by our mind, and can be characterised by an interesting concept and creativity. "Slow food" is nothing but a protest against fast food. Cook yourself, colourfully, use the wealth of flavor and nature, talk with friends whilst cooking, decorate your plate with what you have created in a unique way, have time for yourself ...
Slow Fashion is a philosophy of fashion, image building, composing garment, ordering the clothes made to measure. Thoroughly thought over management of one’s own image, creating hand-made things DIY / Do It Yourself, Hand Made /. It is a broad, new area of an ​​activity of a man sensitive to fashion.
Slow Fashion is also a well thought over purchase in line with the philosophy that quality and design are the most important, and managing your own wardrobe may even resemble an inventory.
Slow is a philosophy that is very close to me. Whenever I have time to think,  I create something really cool, on the condition that I combine thinking with action :)
I have to mention the fact of combining ecology with the idea of Slow Fashion. In a natural way, these two concepts are linked together, because a man acting in the "slow" concept is a man who loves nature, ecology. Intuition tells him that recycling and reusing affect the quality of life.
How to look at the Slow Fashion from a male point of view ?
1 Look through your wardrobe thoroughly and carefully. Get rid of things you do not wear, you do not need, which are too small, their colours do not match, have artificial cloth.
2 Plan your new purchases, with a stylist if you can. Why?
Professionals will choose the colours, look for fashionable items, find good quality. You will spend money, but you will gain knowledge about yourself, the knowledge "made to your measure." Think of it as a training: Your image may gain a new dimension.
3 Think about ordering things made to measure. Many companies have such a program and its great advantage is that you can decide on the individual elements that you purchase. Shirts, suits, shoes, hats - you can have all of them, not only in your own design, but also, for example, with your initials. Personalizing products is a common procedure proposed by ' Made To Measure’ programmes.
4 Your style is up to you. Consider whether formal or casual is closer to your heart, and compose your wardrobe in line with your style.
5 If you have free time and nothing on your mind, take a jacket or t-shirt, print and cut out a template, preferably with some slogan which is close to you and create your own printing with spray. Wear this personalized piece of clothing for a party - the effect is guaranteed.
 A white, beautifully ironed shirt with an elegant bow tie or a perfectly tailored suit, is what Slow Fashion means to me. This is the message that says the owner of this image has the time to think about himself, the time to plan and design his image. Slow is unimaginable comfort for many people today. Or... just a choice.
The first edition of Slow Fashion Fairs took place in Warsaw, Poland in the historic Jabłkowski Brothers’ Department Store.
I’m glad that the idea took a concrete dimension.
I’m glad it was in Poland.
You would find there things, often made ​​personally by the designers or originally designed because the process itself and the joy of creation were important and not the economics and production.
There were even stylists who would help build the image made to your measure. I highly recommend it.
 

środa, 16 kwietnia 2014

White shirt for young man

Propozycja lekkiej, wiosennej stylizacji dla młodego chłopaka.
Biała koszula- nie musi być nudna.
Wierzcie mi, nie było osoby, która by się, za tak wystylizowanym Kubą nie obejrzała.
Wystarczyła biała, klasyczna koszula z małym, sportowym kołnierzem typu Buttown Down, marynarka w stylu smart casual  i adidasy w najbardziej trendowym kolorze sezonu. Od siebie dodałam wiązaną, małą muchę z biało-granatowej kratki vichy oraz biały, szerszy pasek z prostą klamrą.

jacket Paul Smith, trousers TK Max, shirt Kastor, shoes Adidas